SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNE IGRE

»Jem zdravo. Študiram s polno paro!«

Organizator nagradne igre »Jem zdravo. Študiram s polno paro!« je:
Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, www.studentska-org.si
TRR: IBAN SI56 3300 0000 5147 684, odprt pri HYPO BANK d.d.
Matična štev.: 1411004, Davčna številka: 62792601
Tel.: 01/ 280 68 00, fax.: 01/ 280 68 07, elektronska pošta: info@studentska-org.si

1. Pogoji sodelovanja
• V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki soglašajo s temi pravili.
• V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na ŠOS ali sodelujoči v projektu »Jem zdravo. Študiram s polno paro!« oz. tisti, ki zanj opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih, ali njihovi ožji družinski člani.
• V nagradni igri sodelujejo vsi, ki ob oddaji recepta na spletni strani http://www.jemzdravo.si izpolnijo oziroma potrdijo »obrazec za sodelovanje v nagradni igri« in se strinjajo z določili tega dokumenta.
• Nagradna igra se začne 7.5.2016 ob 0.00 in se konča 31.5.2016 ob 24.00. Z recepti, oddanimi na spletni strani pred pričetkom nagradne igre, ni možno sodelovati.
• Posameznik lahko v istem žrebanju sodeluje z več oddanimi recepti.

2. Način sodelovanja
• Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno v času njenega trajanja, na spletni strani http://www.jemzdravo.si oddati recept in izpolniti oziroma potrditi »obrazec za sodelovanje v nagradni igri«.
• Sodelujoči mora v obrazcu izpolniti naslednje podatke: ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov. Kot je navedeno na obrazcu, sodelujoči izrecno soglaša s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre v projektu »Jem zdravo. Študiram s polno paro!«, ki so objavljeni na spletni strani http://www.jemzdravo.si  in na sedežu organizatorja nagradne igre.

3. Nagrada in žrebanje nagrad
• Glavna nagrada, ki pripade zmagovalcu nagradne igre je gospodinjski aparat znamke BOSCH MFQ3530S.
• Žrebanje nagrajenca poteka v prostorih organizatorja na sedežu Študentske organizacije Slovenije. Nagradno žrebanje poteka v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.
• O poteku posameznega žrebanja bo napisan zapisnik. Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.
• Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev se hranita na sedežu Študentske organizacije Slovenije.

4. Objava nagrajencev:
• Izžrebani nagrajenci bodo z izidom seznanjeni po e-pošti.
• Izid nagradne igre bo prav tako v primeru prevzema nagrade objavljen na spletni strani http://www.jemzdravo.si.
Vsi izžrebanci v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka na spletni strani http://www.jemzdravo.si. Prav tako nagrajenci soglašajo, da organizator na način, kot je izrecno naveden zgoraj, objavi njihova imena in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na morebitnem javnem dogodku, organizatorju ni treba plačati nagrajencem.

5. Podatki in prevzem nagrade
• Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je pisno navedeno drugače.
• Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.
• Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je Študentska organizacija Slovenije.
• Nagrade nagrajenci prejmejo osebno na sedežu Študentske organizacije Slovenije.
• Organizator pošlje obvestilo o prejemu nagrade z natančnimi navodili o prevzemu nagrade nagrajencem po e-pošti, na naslov naveden v obrazcu za sodelovanje.
• Izžrebanec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po e-pošti najkasneje v 30 dneh po izidu žrebanja. V 30 dneh od posredovanja popolnih podatkov bo organizator podelil nagrado.
• V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi ali ne posreduje organizatorju vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko), in sicer najkasneje v roku 20 dni od prejema obvestila o nagradi, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi. Če se torej posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne odzove v roku 20 dni od prejema obvestila ali pa se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.
• V primerih, da se nagrada na podeli zaradi odpovedi nagrade ali nepravočasno posredovanih predpisanih osebnih podatkov, je organizator prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil (javne obljube nagrade).
 
6. Obvestilo in dostava nagrad
• Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščeni po e-pošti na e-naslov, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri raziskavah trga in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

7. Odgovornost organizatorja
• Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro.
• Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.
• Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

8. Preklic sodelovanja
• Sodelujoči lahko kadarkoli prekličejo sodelovanje v nagradni igri. Preklic sodelovanja se opravi pisno na e-naslov organizatorja jemzdravo@studentska-org.si.

9. Pritožbe in reševanje sporov
• Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
• Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se organizator in tekmovalec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.


Študentska organizacija Slovenije


V Ljubljani, 2. april 2016

 

NOVO V GALERIJI

PARTNERJI